حوله مایکروفایبر پولیش و براق کننده بدنه - bullsone

حوله مایکروفایبر پولیش و براق کننده بدنه

حوله مایکروفایبر پولیش و براق کننده بدنه

cm  ۵۰cm×۴۰

پولیش حرفه‌ای و تخصصی خودرو با نتیجه‌ای مشابه کار متخصصین پولیش

فراهم کردن عملیات پولیش آسان